اشکان کمانگری

در سال 1374 وقتی 11 ساله بود موسیقی را با یادگیری سنتور زیر نظر ناصر صفايی در گرگان شروع کرد تا اینکه برای فعالیت حرفه ای سال 81 به تهران مهاجرت کرد در تهران به سمت آواز کشیده شد که به این ترتیب محضر اساتیدی چون دکتر حسین عمومی، مظفر شفیعی، محمدرضا شجریان و حمیدرضا نوربخش بهره برد

: منتخب آثار خواننده